Euroopan kaasumarkkinat Gazprom Exportin näkökulmasta

13.12.2016 | Gasetti 3/2016 | Teksti: Sergei Komlev, Gazprom Export LLC:n sopimus- ja hinnoitteluosaston johtaja

Maakaasun asemasta tulevaisuuden Euroopan energiapaletissa ollaan montaa mieltä. Toisin kuin monet pessimistit, Gazpromin kaasunviennistä vastaava Gazprom Export näkee tulevaisuuden valoisana. Maailman suurimman maakaasunviejän näkemyksiä voidaan kenties pitää puolueellisina, mutta toiveikkuudelle maakaasun suhteen on vahvat perusteet.  

Kaasun kysyntä Euroopassa on toki laskenut voimakkaasti huippuvuoden 2010 kaikkiaan 602 miljardista kuutiometristä ja käynyt vuonna 2014 niinkin alhaalla kuin 485 miljardissa kuutiometrissä. Tilannetta on kuitenkin turha dramatisoida.  Lähes 40 prosenttia Euroopan maakaasun kysynnästä kertyy kaupallisesta ja kotitalouskäytöstä ja on erittäin riippuvaista sääolosuhteista. Sää oli vuonna 2010 kaasun kysynnän kannalta erittäin suotuisa, kun taas vuonna 2014 kolme neljäsosaa kysynnän laskusta johtui poikkeuksellisen leudosta talvesta. Kysyntä on palannut ennalleen kun lämmöntarve on noussut takaisin monivuotisiin keskiarvolukemiin, ja vuonna 2015 kasvua saatiin jo 41 miljardia kuutiometriä (vuoden 2015 kokonaiskysyntä 506 miljardia kuutiometriä) vuoteen 2014 verrattuna.

Kaasualan kannalta huolestuttava merkki oli kymmenen vuotta jatkunut kaasun käytön tasainen väheneminen sähköntuotannossa, kun kaasu menetti energiantuotannossa osuuttaan uusiutuville energiamuodoille ja kivihiilelle. Viime aikoina nähty korjausliike kuitenkin osoittaa, että kaasu tekee paluuta ja sitä käytetään yhä enemmän korvaamaan kivihiiltä. Tämä käänne johtuu Ison-Britannian vuonna 2014 hiilidioksidipäästöille asettamasta vähimmäishinnasta, Ranskan ydinvoimatuotannon ongelmista sekä kaasun kivihiiltä alhaisemmasta hintatasosta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Gazprom Exportin arvion mukaan maakaasun kysyntä Euroopan sähköntuotannossa on kasvanut tämän vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkiaan 11 miljardilla kuutiometrillä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Maakaasu tarjoaa pitkän aikavälin ratkaisuja siirryttäessä vähähiiliseen energiaan, koska sen avulla päästään eroon kivihiilen ja öljytuotteiden kaltaisista enemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista polttoaineista. Pariisin ilmastosopimus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden asemoida kaasu luontevaksi vaihtoehdoksi ja varapolttoaineeksi, kun energiajärjestelmä perustuu pitkälti uusiutuviin energiamuotoihin, joiden tuotanto on epätasaista. Kaasu ei ole pelkästään ilmastoystävällinen vaan myös kustannustehokas polttoaine. Euroopan komission energian pääosasto arvioi kaasun saavuttavan 25 prosentin osuuden EU:n kivihiiltä korvaavassa energiavalikoimassa vuoteen 2030 mennessä, kun taas uusiutuvien osuudeksi ennustetaan 27 prosenttia. Sekä johtavat kansainväliset konsulttiyritykset että kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustavat (yhdessä skenaariossa) maakaasulle paluuta sähköntuotannossa (Kaavio 2). 

Toinen nopeammin kasvava laajamittainen maakaasun käyttöala on nähtävissä raskaan maantieliikenteen, bussien ja meriliikenteen polttoaineena. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttö meriliikenteen polttoaineena sai vauhtia MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liitteen säännöksistä, joissa rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) eli myös Pohjanmerellä ja Itämerellä käytettävien laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden ylärajaksi asetettiin 1.1.2015 alkaen 0,1 prosenttia. Onkin ilo huomata, että Suomesta on tulossa laivanrakennusalan maailmanluokan edelläkävijä innovatiivisten LNG-käyttöisten alusten tuotannossa. 

Toinen syy Gazpromin Euroopan markkinoita koskevaan optimismiin on venäläisen kaasun osuuden sekä suhteellinen että absoluuttinen kasvu sopimusmarkkinoilla viimeisen seitsemän vuoden aikana, mikä kertoo Venäjältä tuodun kaasun erinomaisesta kilpailukyvystä.

Gazprom toimitti lokakuussa 2016 Eurooppaan 17 miljardia kuutiometriä kaasua. Tämä on yhtiömme suurin minkään vuoden lokakuussa toimittama määrä ja jää vain hivenen kaikkien aikojen kuukausiennätyksestä silloinkin, kun mukaan lasketaan kaikki vuodenajat. Vaikka vuoden 2016 marras- ja joulukuun toteutuneet toimitusmäärät jäisivät viime vuoden tasolle, Gazpromin vienti on silti tänä vuonna yli 170 miljardia kuutiometriä ja ylittää siten vuonna 2008 saavutetun kaikkien aikojen ennätyksen yli 10 miljardilla kuutiometrillä. Gazpromin vuoden 2016 markkinaosuudeksi Euroopassa arvioidaan 32 prosenttia. Viennin kasvua selittää pitkälti se, että hinnat Euroopan kauppapaikoilla ovat Gazpromin öljyn hintaan sidottuja sopimushintoja korkeampia. Vaikka Australian ja USA:n LNG-toimitukset kasvavat odotetusti, niistä ei vielä ole syntynyt Euroopan markkinoille vyöryväksi odotettua kaasutulvaa. Tällä hetkellä USA:n itärannikon terminaaleista tuodaan LNG:tä Eurooppaan tappiolla katteen jäädessä kokonaiskustannukset huomioiden miinukselle reilusti yli dollarin/MMBtu. Eurooppalaisilla on edessään vaikea valinta perinteisten varmojen toimittajien edullisempien toimitusten ja millä hinnalla hyvänsä tapahtuvan hankintalähteiden monipuolistamisen välillä.

Jaa

Pääkirjoitus

Jouni Haikarainen

Gasumlainen

Anna Paronen
Trude Ravndal
Ville Pesonen
Antti Kahilakoski
TwitterFacebookLINKEDINRSS
Gasum Oy
PL 21
02151 Espoo
Puh. 020 4471
www.gasum.fi